Regeling huispersoneel


De regeling huispersoneel is van kracht als de ouder / verzorger of de gastouder er voor kiest de opvang voornamelijk te laten plaatsvinden in het huis van de ouder/verzorger. De ouder/verzorger is in deze regeling dan de werkgever, de gastouder de werknemer. De gastouder ontvangt in deze vorm het dan geldende bruto minimumuurloon vermeerdert met vakantietoeslag, het gastouderburo rekent daarnaast het reguliere uurtarief voor organisatiekosten. Deze regeling is met name geschikt voor gezinnen met 2 of meer kinderen. 

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

- de opvang mag maximaal 3 dagen per week zijn,

- de gastouder heeft recht op loondoorbetaling voor maximaal 6 weken bij ziekte. Dit ziektegeld is minstens 70% van het minimumloon dat van toepassing is,

- de ouder heeft geen afdracht loonbelasting en premies werknemersverzekering. De gastouder is dus niet verzekerd voor ziekte, WIA en WW,

- de ouder hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen indien de gastouderopvang beëindigd wordt,

- de gastouder heeft recht op vakantie-uren, 4 maal de overeengekomen arbeidstijd per week,

- erkende feestdagen worden niet doorbetaald, 

- de woning van de ouder/verzorger voldoet aan de actuele veiligheids- en hygiëneaspecten.