OUDERCOMMISSIE


De wet Kinderopvang heeft verplicht gesteld dat elke kinderopvang een vertegenwoordiging moet hebben van ouders, de zg. oudercommissie. Deze ouders behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen in de kinderopvang waartoe zij zijn aangesloten. En wanneer u bedenkt dat deze behartiging van belangen juist uw kind ten goede komt, begrijpt u vast waarom wij zo`n belang hechten aan een oudercommissie!

De kerntaak van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van ons gastouderburo. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Daarnaast is communicatie met de achterban belangrijk en uiteraard affiniteit met kwaliteitsbewaking én de doelgroep een voorwaarde.

Ons gastouderburo streeft een oudercommissie na die uit minimaal 3 leden bestaat, maar meer leden zijn uiteraard van harte welkom! Deelname aan de oudercommissie hoeft niet veel tijd te kosten. We komen ongeveer 4 x per jaar bij elkaar en via de digitale weg kan er verder met elkaar gecommucieerd worden wanneer dat nodig blijkt te zijn.

Wil jij je aanmelden als oudercommissielid? Je bent van harte welkom!