Klachtenrapportage 2016

Jaarverslag Klachtenregistratie 2016

Dit jaarverslag is conform de wettelijke verplichting schriftelijk verslag uit te brengen over de klachten die in het afgelopen jaar (2016) zijn geregistreerd.

De klachten die geregistreerd kunnen worden zijn ondermeer:

  • Klachten die over de gastouder of ouder/verzorger gaan. De melding moet schriftelijk worden gedaan aan de bemiddelingsmedewerker van het gastouderburo.
  • Klachten die betrekking hebben op een medewerker van het gasotuderburo. Deze melding wordt schriftelijk gericht aan de leidinggevende van het gastouderburo of de voorzitter van het bestuur.
  • Klachten die betrekking hebben over het algemene beleid en de gang van zaken van Gastouderburo Kind aan Huis. Hiervoor kan men zich, schriftelijk, melden tot de voorzitter van het bestuur van Gastouderburo Kind aan Huis.

1.1 Aard en opvolging van de klachten

Over het jaar 2016 hebben ons geen zwaarwegende klachten bereikt.

Uit gesprekken tijdens huisbezoeken die met de ouders zijn gevoerd, komen ook geen klachten naar voren, hoogstens suggesties ter verbetering of verandering van de opvang en/of dienstverlening.

Uit de gesprekken tijdens de huisbezoeken die met gastouders zijn gevoerd zijn ook geen klachten naar voren gekomen.

1.2 Onder de aandacht brengen van het klachtenreglement

Tijdens huisbezoeken en in de informatiemap, welke elke gast- en vraagouder in zijn bezit heeft, wordt men geïnformeerd hoe men een klacht kan indienen. Ook in nieuwsbrieven wordt hier jaarlijks aandacht aan besteed. Daarnaast is het reglement na te lezen op de website en wordt het jaarverslag ook hierop gepubliceerd. Desgewenst kan dit jaarverslag ook opgevraagd worden.

Indien van toepassing wordt de oudercommissie schriftelijk over het jaarverslag geïnformeerd.

Indien van toepassing wordt er tijdens de jaarvergadering de aanwezigen over het jaarverslag geïnformeerd.

2. Klachtenregistratie

 Klacht over de gastouder of ouder/verzorger, medewerker of administratie, het gastouderburo

 Aantal klachten: geen

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang

Er zijn geen klachten ingediend bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang en/ of de Geschillencommissie Kinderopvang.

(informatie over deze bevestiging kunt u opvragen bij Gastouderburo Kind aan Huis) 

3. Klachten registratie oudercommissie

3.1 Klachten over het gastouderburo

Er is geen klacht ingediend bij de SKK voor de klachtenkamer Oudercommissie in het jaar 2016.