Klachtenrapportage 2015

Jaarverslag Klachtenregistratie 2015

Dit jaarverslag is conform de wettelijke verplichting schriftelijk verslag uit te brengen over de klachten die in het afgelopen jaar (2015) zijn geregistreerd.

De klachten die geregistreerd kunnen worden zijn ondermeer:

  • Klachten die over de gastouder of ouder/verzorger gaan. De melding moet schriftelijk worden gedaan aan de bemiddelingsmedewerker van het gastouderburo.
  • Klachten die betrekking hebben op een medewerker van het gasotuderburo. Deze melding wordt schriftelijk gericht aan de leidinggevende van het gastouderburo of de voorzitter van het bestuur.
  • Klachten die betrekking hebben over het algemene beleid en de gang van zaken van Gastouderburo Kind aan Huis. Hiervoor kan men zich, schriftelijk, melden tot de voorzitter van het bestuur van Gastouderburo Kind aan Huis.

1.1 Aard en opvolging van de klachten

Over het jaar 2015 hebben ons geen zwaarwegende klachten bereikt.

Uit gesprekken tijdens huisbezoeken die met de ouders zijn gevoerd, komen ook geen klachten naar voren, hoogstens suggesties ter verbetering of verandering van de opvang en/of dienstverlening.

Uit de gesprekken tijdens de huisbezoeken die met gastouders zijn gevoerd zijn ook geen klachten naar voren gekomen.

1.2 Onder de aandacht brengen van het klachtenreglement

Tijdens huisbezoeken en in de informatiemap, welke elke gast- en vraagouder in zijn bezit heeft, wordt men geïnformeerd hoe men een klacht kan indienen. Ook in nieuwsbrieven wordt hier jaarlijks aandacht aan besteed. Daarnaast is het reglement na te lezen op de website en wordt het jaarverslag ook hierop gepubliceerd. Desgewenst kan dit jaarverslag ook opgevraagd worden.

Indien van toepassing wordt de oudercommissie schriftelijk over het jaarverslag geïnformeerd.

Indien van toepassing wordt er tijdens de jaarvergadering de aanwezigen over het jaarverslag geïnformeerd.

2. Klachtenregistratie

2.1 Klacht over de gastouder of ouder/verzorger

Aantal klachten: geen

2.2 Klachten over een medewerker of de administratie

Aantal klachten: geen

2.3 Klachten over het gastouderburo

Aantal klachten: geen

2.4 Stichting Klachtencommissie Kinderopvang

Er zijn geen klachten ingediend bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang in het jaar 2015, zie bijlage 1.

3. Klachten registratie oudercommissie

3.1 Klachten over het gastouderburo

Er is geen klacht ingediend bij de SKK voor de klachtenkamer Oudercommissie in het jaar 2015, zie bijlage 1.

`t Zand, juni 2015

Gastouderburo Kind aan Huis

Y. Blenk


Stg. Gastouderburo Kind aan Huis

Mevr. Y. Blenk

W. 't Hartplein 7

1756 TZ 't ZAND

Ons kenmerk: R1485.XX.16132 Baarn, 7 januari 2016

Relatienummer: 1485

Betreft: Klachtenvrijbrief KC 2015

Geachte mevrouw Blenk,

Hierbij ontvangt u als houder voor de laatste maal een brief dat sKK geen externe klachten van ouders over uw organisatie ontvangen heeft.

Het jaarverslag 2015 en de uitspraken in klachten vindt u geanonimiseerd op de website

www.skkjaarverslagen.nl. Deze website blijft tot december 2016 daarvoor toegankelijk.

Vanaf 1 januari 2016 moeten houders geregistreerd staan bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Informatie hierover is te vinden op :

www.degeschillencommissie.nl/ondernemers/registreren/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/

Voor (telefonisch) advies en verdere vragen kunt u terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl of 0900 1877.

Met vriendelijke groet,

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang

mr. W. Zaat, voorzitter


Stg. Gastouderburo Kind aan Huis

t.a.v. Mevr. Y. Blenk

W. 't Hartplein 7

1756 TZ 't ZAND

Ons kenmerk: R1485.AN.16214 Baarn, 7 januari 2016

Relatienummer: 1485

Betreft: Klachtenvrijbrief KK 2015

Geachte mevrouw Blenk,

Hierbij ontvangt u als houder voor de laatste maal een brief dat sKK geen externe klachten van de oudercommissie over uw organisatie ontvangen heeft.

Het jaarverslag 2015 en de uitspraken in klachten vindt u geanonimiseerd op de website

www.skkjaarverslagen.nl. Deze website blijft tot december 2016 daarvoor toegankelijk.

Vanaf 1 januari 2016 moeten houders geregistreerd staan bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Informatie hierover is te vinden op :

www.degeschillencommissie.nl/ondernemers/registreren/kinderopvang-en-peuterspeelzalen


Met vriendelijke groet,

Stichting Klachtenkamer Oudercommissies Kinderopvang

mr. W. Zaat, voorzitter