Het klachtenloket Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2016 kunnen ouder en oudercommissie met vragen en klachten over de kinderopvang ook terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang www.klachtenloket-kinderopvang.nl  Dit loket is verbonden aan De Geschillencommissie Kinderopvang www.degeschillencommissie.nl

Het loket werkt via een website waar u informatie kunt vinden over onderwerpen die kunnen leiden tot klachten zoals de onderwerpen veiligheid, communicatie, contracten en overeenkomsten of de kwaliteit van de kinderopvang. Het klachtenloket kan ook telefonisch bemiddelen tussen ouder en ondernemer of een onafhankelijk externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de ouder het ontstane geschil aanhangig maken bij De Geschillencommissie Kinderopvang.

Voor meer informatie betreffende het indienen van een klacht bij het klachtenloket  kunt u zich wenden tot de website of een mail sturen naar info@klachtenloket-kinderopvang.nl of via 0900 1877 (€ 0.20 per gesprek)

Wanneer een klacht De Geschillencommissie Kinderopvang bereikt is daartoe een geschilartikel ontwikkeld:

1. De ouder(commissie) dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.

2. Het geschil moet binnen 12 maanden na eerste melding van de klacht aanhangig worden gemaakt.

3. Geschillen kunnen door alle partijen in de kinderopvang aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de ouder(commissie) een geschil aanhangig maakt is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken dient hij dit eerst voor te leggen aan de ouder(commissie) of deze daarmee akkoord gaat. Indien de termijn tot een uitspraak daartoe is verstreken heeft de ondernemer ook het recht het geschil bij een gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie Kinderopvang doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen  van het geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommssie is een vergoeding verschuldigd.

De Geschillencommissie Kinderovpang kunt u op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 ook telefonisch bereiken onder telefoonnummer: 070-3105310 of via in deze pagina vermelde websites.